Öppet : Mån-Fre 08:00 - 16:30

Fordonskostnader i företaget

Din guide till ett reducerat förmånsvärde och en enkel milersättning.

Billigare fordonsägande
Tips kring hur du får en så billig bil som möjligt, reducerar
förmånsvärdet och håller koll
på kommande förändringar.

Få koll på drivmedlet
Vem som betalar kan faktiskt påverka kostnaden. Så
fungerar de olika ersättningsmodellerna.

Enklare milersättning
Korrekt milersättning blir lätt
en tidstjuv för ekonomiavdelning, nu kan du automatisera
hela processen.

 

Val av bil

En vanlig fråga som många ställer sig när det kommer till att köpa en bil är vad som egentligen blir billigast, en förmånsbil eller en privatbil? Historiskt sett så har förmånsbilen definitivt varit fördelaktig, men vissa regel- och livsstilsänd- ringar kan komma att förändra det. Vi börjar med att reda ut begreppen.

Företagsbil och förmånsbil

När en bil köps in av företaget, bokförs det som en tillgång. Om företagsbilen används för privat körning vid fler än 10 tillfällen eller mer än 100 mil per år räk- nas det automatiskt som en förmånsbil av Skatteverket.
Det betyder att den anställde blir förmånsbeskattad. Arbetsgivaren måste i sin tur betala in arbetsgivaravgifter och får även göra skatteavdrag på förmånens värde. Förmånsvärdet baseras främst på bilens inköpspris och eventuell ex- trautrustning. Du kan beräkna förmånsvärdet på Skatteverkets hemsida.

Privat bil

En privat bil köps istället in och ägs av den anställde. Om den används i tjänst kan arbetsgivaren betala ut en skattefri ersättning för drivmedlet. Även om ersättningen täcker drivmedelskostnaderna är det viktigt att man även tar med kostnader så som slitage och reparationer i sin beräkning.

Ordlista

Milersättning

När du reser i tjänsten och betalar ditt eget drivmedel kan din arbetsgivare betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett trakta- mente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din inkomstdeklaration.

Bilersättning

Begreppen milersättning och bilersättning betyder samma sak.

Reseräkning

En reseräkning består av flera delar. Dels ut- lägg som den anställde lagt ut privat och ska få tillbaka på sin lön, men också traktamente. Traktamente kan i sin tur bestå av en skattefri del och en skattepliktig del.

Förmånsvärde

Förmånsvärdet lägger grunden för den skatt du ska betala in ifall du använder din tjänstebil privat vid mer än 10 tillfällen per år, eller fler än 100 mil. Du kan räkna ut ditt förmånsvärde på Skatteverkets hemsida.

Operationell leasing

Enkelt uttryckt kan man säga att operationell leasing är en långtidshyra. Månadskostnaden är vanligtvis högre än vid finansiell leasing, vilket kompenseras med ett garanterat restvärde.

Finansiell leasing

Till skillnad från operationell leasing har finan- siell leasing större likheter med ett billån. När avtalet löper ut kan företaget köpa loss bilen baserat på restvärdet. Om restvärdet är högre än det faktiska marknadsvärdet står leasing- tagaren för mellanskillnaden. Företaget står med andra ord för en större risk i utbyte mot en lägre totalkostnad.

Förmånsbeskattning av trängselskatt

Från den 1 januari 2018 ingår inte trängsel- skatten i det schablonmässigt beräknade bil- förmånsvärdet. Det innebär att anställda ska
beskattas för trängselskattspassager gjorda vid privata resor, och att du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och göra skat- teavdrag. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar. Arbetsgivaren ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd.

Så beräknas förmånsvärdet

Hur mycket skatt du betalar när du har en förmånsbil beror på förmånsvärdet för den bil du har valt. Det beräknas bland annat utifrån vad bilen kostade som ny, extrautrustning och fordonsskatt. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din lön vid beräkning av din skatt.

Något som kan vara viktigt att tänka på är att trängselskatten inte längre ingår i förmånsvärdet. Det betyder att föraren ska förmånsbeskattas för de passager som är gjorda vid privatresor. Arbetsgivaren behöver därför beräkna och redovisa dessa kostnader varje månad i arbetsgivardeklarationen.

Många förändringar den senaste tiden

De senaste åren har det skett många förändringar kring miljörabatter, bonus malus och nu senast förmånsvärdet. Dessa ändringar kan leda till att du får en dyrare eller billigare bil än vad du från början hade räknat med, även under peri- oden du äger bilen. Det är därför bra att förstå vilka politiska beslut som påver- kar förmånsvärdet. En trend som med stor sannolikhet kommer att fortsätta är elektrifieringen av Sveriges fordonspark som en konsekvens av klimatdebatten. En annan agenda verkar vara att det ska kosta lika mycket att ha en förmånsbil som en privat bil.

Det här påverkar ditt förmånsvärde

• Bilens nybilspris

• Extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel me- talliclack och vinterdäck

• Om bilen är en miljöbil

• Om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten

• Fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Tips för en billigare bil och reducerat förmånsvärde

Om du kör mer än 3 000 mil per år i tjänst kan du få ett reducerat förmånsvärde med 25%. Här är det viktigt att kunna bevisa precis vilka resor som har gjorts i tjänst med hjälp av en körjournal.

Du kan få ett billigare förmånsvärde för bland annat lätta lastbilar, taxibilar eller andra servicebilar. Anledningen är att dessa typer av fordon kan ha ett begränsat användningsområde i privata sammanhang.

Om arbetsgivaren betalar för en parkering vid din bostad räknas detta som en förmån som du behöver betala skatt för. Om parkeringen däremot ligger vid din arbetsplats och du har en förmånsbil, behöver du inte betala någon skatt. Din arbetsgivare kan alltså erbjuda dig gratis parkering vid din arbetsplats om du
har en förmånsbil.

Extrautrustning påverkar ditt förmånsvärde. För exakt lista över vilken utrustning som påverkar ditt förmånsvärde, se Skatteverkets hemsida.

Om du inte får ersättning från din arbetsgivare för de kostnader som tillkommer av att du använder privat bil i tjänsten så får du göra avdrag i din inkomstdeklaration på 18,50 kronor per mil.

Om du kör mer än 300 mil i tjänsten per år och om du har använt bilen i tjänsten under minst 60 dagar, får du dessutom göra avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats för det antal dagar som du har använt bilen i tjänsten.

Om du kör mer än 300 mil i tjänsten per år och om du har använt bilen i tjänsten under minst 160 dagar, får du göra avdrag för utgifter för bilen för alla de dagar som du har använt bilen för resor mellan bostad och arbetsplats.

Vem betalar drivmedlet när jag kör bil i tjänst?

När du använder din bil i tjänst har du rätt till ersättning för drivmedlet. Hur mycket ersättning du får beror på om du kör privat- eller förmånsbil, vilket drivmedel du använder och vilket företag du jobbar för. Det finns tre olika alternativ för hur drivmedlet kan betalas och ersättas

1. Arbetsgivaren betalar drivmedlet

Om arbetsgivaren betalar allt drivmedel, det vill säga att föraren använder ett drivmedelskort från företaget, så ska den anställde förmånsbeskattas för sin privata körning. Hur mycket den anställde ska betala beror på om hen använt en privat- eller förmånsbil. För körning med en privat bil betalar föraren 100% av
drivmedlets marknadsvärde, men för körning med en förmånsbil betalar föraren 120% av drivmedlets marknadsvärde.

Drivmedelskostnaderna blir alltså högre än vad det hade kostat den anställde att betala drivmedlet själv vid körning av en förmånsbil. Anledningen till det är att arbetsgivaren har rätt att göra avdrag för den ingående momsen på drivmedelskostnaden. Arbetsgivaren behöver också betala arbetsgivaravgifter för förmånen. Detta beräknas dock alltid till 100% av drivmedlets marknadsvärde, oavsett vilken typ av bil som används.

2. Anställd betalar drivmedlet

Om den anställde själv betalar för allt drivmedel kan arbetsgivaren betala ut en skattefri milersättning för de resor som är gjorda i tjänsten. Den räknas ut perkörd mil och är olika beronde på om hen använt en privat- eller förmånsbil. För en förmånsbil är ersättningen 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för annat
drivmedel (inkl. laddhybrid). Med en privat bil är beloppet istället 18,50 kronor oavsett drivmedel.

Vissa företag väljer att ha en högre milersättning för att ersätta värdeminskning, slitage eller liknande. Det överskjutande beloppet ska då deklareras som lön och arbetsgivaren behöver betala en arbetsgivaravgift. Ifall arbetsgivaren inte betalar ut någon milersättning får föraren istället göra avdrag för samma belopp
i sin deklaration.

3. Tredjepart betalar drivmedlet

Ett annat alternativ är att en tredjepart, till exempel en leasingpartner betalar för drivmedlet. Utifrån körjournalen skickas vid månadsslut en faktura ut till föraren för de mil som körts privat, och en faktura till arbetsgivaren för de resor som körts i tjänst. Detta kallas ”delat drivmedelskort” eller ”splitkort”. På så sätt
undviker föraren uppräkningen med 20% och arbetsgivaren behöver inte betala några arbetsgivaravgifter för förmånen.

Körjournalen är ett viktigt underlag

Oavsett vilken ersättningssmetod ditt företag väljer är körjournalen ett viktigt
underlag. Utan den blir det omöjligt att räkna ut fördelningen mellan privat- och
tjänstemil. Föraren riskerar då att bli förmånsbeskattad för alla resor, eller bli
helt utan milersättning.

Därför är det viktigt att företaget har en tydlig månadsrutin kring hur inrapporteringen ska göras. Enligt Skatteverket ska en körjournal innehålla:

• Datum, mätarställning och adress vid resans start.

• Datum, mätarställning och adress vid resans slut.

• Eventuella trängselskattspassager.

• Hur många kilometer resan var.

• Ärende och syfte med resan.

• Vilka platser, företag eller kontaktpersoner som besökts.

• Mätarställning vid årets början.

• Mätarställning vid årets slut